wypożyczalnia aut

Polityka prywatności

JUST CARS PREMIUM RENT

Właścicielem serwisu jest Car Justart Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi. Spółka gwarantuje bezpieczeństwo danych, w tym danych osobowych użytkowników.

Administrator danych osobowych

Administratorem Państwa danych osobowych jest Car Justart Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi przy ul. Pomorskiej 388, 92-375 Łódź, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000894561, REGON: 388650326, NIP: 7282851786.

Informacje na temat wykorzystania plików cookies

Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach serwisu poprzez automatyczne zbieranie informacji zawartych w plikach cookies. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych serwisu. Pliki cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest administrator danych osobowych.

Pliki cookies wykorzystywane są w celu:


a. dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;

b. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy derwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;

c. utrzymanie sesji użytkownika serwisu (po zalogowaniu), dzięki której użytkownik nie musi na każdej podstronie ponownie wpisywać loginu i hasła.


W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez użytkownika.

W ramach serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:

a. „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies,

b. pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć,

c. „wydajnościowe” pliki cookies, wykorzystywane do pozyskiwania informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych serwisu przez użytkowników serwisu,

e. „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie użytkownikom serwisu treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań,

f. „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez użytkownika serwisu ustawień i dostosowanie serwisu do użytkownika serwisu, np. w zakresie wybranego języka..

Oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych często domyślnie zezwala na przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym użytkownika serwisu. Użytkownicy serwisu mają możliwość dokonania w wybranym przez siebie momencie zmian ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w opcjach przeglądarki internetowej m. in w sposób, który uniemożliwi automatyczną obsługę plików cookies bądź wymusi informowanie użytkownika serwisu o każdorazowym zamieszczeniu plików cookies w jego urządzeniu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach przeglądarki internetowej. Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych serwisu. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym użytkownika serwisu wykorzystywane mogą być również przez podmioty reklamodawców oraz podmioty współpracujące z właścicielem serwisu.

Więcej informacji na temat plików cookies jest dostępnych w sekcji „Pomocy” w menu przeglądarki internetowej.

Jakie dane osobowe zbieramy

Do realizacji właściwego wykonania umowy potrzebujemy od Ciebie, a następnie przetwarzamy poniższe dane osobowe:

a.  imię i nazwisko,

b.  adres e-mail,

c. telefon kontaktowy,

d. adres do korespondencji i adres zamieszkania,

e. numer pesel,

f. numer i seria dowodu osobistego,

g. obywatelstwo,

h. numer prawa jazdy


W przypadku, jeśli przy rezerwacji została wybrana płatność kartą zbieramy również:

a. typ karty,

b. numer karty,

c. data ważności karty.


Podanie przez Ciebie danych osobowych jest dobrowolnie, lecz konsekwencją niepodania danych będzie brak możliwości zawarcia i realizacji umowy z Car Justart Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi.

Podanie danych niezbędnych do analizy statycznej użytkowników usług oferowanych przez Car Justart Polska Sp. z o.o. jest dobrowolne. Może Pan/i skorzystać z tzw. trybu incognito w celu przeglądania strony bez udostępniania administratorowi informacji o Pani/a wizycie na stronie.

Powyższe dane będą przechowywane w naszej bazie. Umożliwi nam to sprawniejszą realizację przyszłych transakcji. Ponadto zbieramy dane lokalizacyjne wynajętego samochodu oraz trasę przejazdu.


Sposoby zbierania danych osobowych

Dane osobowe użytkowników serwisu mogą być zbierane przez administratora:

a. W przypadku gdy użytkownik serwisu wyrazi na to zgodę w zamieszczonych w serwisie formularzach, w celu podjęcia działań, których formularze te dotyczą (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Wyrażając dobrowolną zgodę poprzez zaznaczenie jej w formularzu kontaktowym, wyraża się zgodę na: 

1. kontakt w celu prezentowania oferty JustCars Premium oraz partnerów;

2. wysyłanie spersonalizowanych ofert handlowych;

b. Gdy przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest użytkownik serwisu (art. 6 ust.l lit. b RODO), w przypadku, gdy serwis umożliwia zawarcie umowy między administratorem a użytkownikiem serwisu.

c. W ramach serwisu dochodzi do przetwarzania danych osobowych, które są dobrowolnie podane przez użytkowników serwisu.

d. W ramach formularzy zamieszczonych w serwisie lub w celu wykonywania umów możliwych do zawarcia w ramach serwisu mogą być zbierane następujące dane osobowe użytkownika serwisu: imię, nazwisko, adres, adres poczty elektronicznej, numer telefonu, login, hasło.

e. Dane zawarte w formularzach, przekazane administratorowi przez użytkownika serwisu, mogą być przez administratora przekazywane podmiotom trzecim, współpracującym z administratorem w związku z realizacją przez niego celów określonych w punkcie 1 powyżej.

f. Dane podane w formularzach zamieszczonych w serwisie są przetwarzane w celach wynikających z funkcji konkretnego formularza, ponadto mogą być one wykorzystywane przez administratora także w celach archiwalnych i statystycznych.

g. Użytkownik serwisu, w przypadku gdy serwis posiada takie funkcjonalności, poprzez zaznaczenie odpowiedniego okna w formularzu rejestracyjnym, może odmówić lub wyrazić zgodę na otrzymywanie informacji handlowej za pomocą środków komunikacji elektronicznej, zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r., Nr 144, poz. 1024 ze zm.). W przypadku gdy użytkownik serwisu wyraził zgodę na otrzymywanie informacji handlowej za pomocą środków komunikacji elektronicznej, ma on prawo odwołania takiej zgody w każdym czasie. Skorzystanie z prawa odwołania zgody na otrzymywanie informacji handlowej jest realizowane poprzez wysłanie pocztą elektroniczną na adres właściciela serwisu stosownego żądania wraz z podaniem imienia i nazwiska użytkownika serwisu.

h. Administrator zastrzega sobie prawo wysyłania wszystkim użytkownikom serwisu listów elektronicznych z powiadomieniami o ważnych zmianach w serwisie oraz o zmianach w niniejszej Polityce Prywatności. Administrator może wysyłać listy elektroniczne o charakterze komercyjnym, zwłaszcza reklamy i inne treści o charakterze informacji handlowych, o ile użytkownik serwisu wyraził na to zgodę. Reklamy i inne treści o charakterze informacji handlowej mogą być też dołączane do korespondencji przychodzącej i wychodzących z serwisu.

W jakim celu i na jakiej podstawie prawnej przetwarzamy Pana/i dane osobowe

Dane osobowe będą przetwarzane w celu:

a. przygotowania jak i wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit b i lit. c RODO),

b. w celu podjęcia działań, których dotyczą zgody zaznaczone na formularzach (art. 6 ust. 1 lit. a RODO),

c. współpracy z naszymi partnerami w zakresie niezbędnym do realizacji celów o których mowa w ust. 2 powyżej (art. 6 ust. 1 lit f RODO),

d. umożliwienia obsługi kart płatniczych (art. 6 ust. 1 lit b),

e. realizacji obowiązku prawnego (przechowywanie umów, faktur, ksiąg rachunkowych) (art. 6 ust. 1 lit. f RODO)

f. zapobieganiu przestępstwom i zapobiegania korzystania z naszych usług w niewłaściwy sposób, niezgodny z prawem i z naszym regulaminem, dochodzenia roszczeń oraz ochrony przed roszczeniami, w tym m.in. windykacja należności (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),

g. realizacji obowiązków jakie nakładają na nas przepisy prawa, np. przepisy prawa podatkowego, zobowiązania sądów, organów podatkowych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),

h. prowadzenia analiz naszej działalności pod kątem rozwoju oraz dla celów archiwizacyjnych i statystycznych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),

i. Twoje dane osobowe mogą być również przetwarzane w celach marketingowych, głównie do wysyłki ofert oraz wiadomości reklamowych w zakresie wyrażonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).


Uprawnienia użytkowników dotyczące ich danych osobowych

a. Prawo dostępu do danych a także otrzymania ich kopii (art. 15 RODO) - Osoba, której dane dotyczą, jest uprawniona do uzyskania od Administratora potwierdzenia, czy przetwarzane są dane osobowe jej dotyczące, a jeżeli ma to miejsce, jest uprawniona do uzyskania dostępu do nich.

b. Prawo żądania od Administratora sprostowania lub poprawienia danych (art. 16 RODO) - - osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania od Administratora niezwłocznego sprostowania dotyczących jej danych osobowych, które są nieprawidłowe.

c. Prawo żądania od Administratora usunięcia danych (art. 17 RODO) - osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania od Administratora niezwłocznego usunięcia dotyczących jej danych osobowych, a Administrator ma obowiązek bez zbędnej zwłoki usunąć dane osobowe, jeżeli dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane, osoba, której dane dotyczą, cofnęła zgodę, na której opiera się przetwarzanie lub  osoba, której dane dotyczą, wnosi sprzeciw na mocy art. 21 ust. 1 wobec przetwarzania i nie występują nadrzędne prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania;

d. Prawo do ograniczenia przetwarzania (art. 18 RODO) - osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania w następujących przypadkach: jeśli dane są nieprawidłowe - do czasu ich naprawienia, wniesienie sprzeciwu na mocy art. 21 ust. 1 wobec przetwarzania – do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie Administratora są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu osoby, której dane dotyczą.

e. Prawo do przenoszenia danych (art. 20 RODO) – osoba, której dane dotyczą, ma prawo przesłać te dane osobowe innemu administratorowi bez przeszkód ze strony Administratora, któremu dostarczono te dane osobowe. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania, by dane osobowe zostały przesłane przez Administratora bezpośrednio innemu administratorowi, o ile jest to technicznie możliwe.

f. Prawo do sprzeciwu (art. 21 RODO) - osoba, której dane dotyczą, jeżeli dane osobowe są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego, osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych na potrzeby takiego marketingu, w tym profilowania, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim.

W przypadku naruszenia powyższych uprawnień albo stwierdzenia przez użytkownika serwisu, że jego dane osobowe są przetwarzane przez Administratora niezgodnie z obowiązującym prawem, użytkownikowi serwisu przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Jeżeli administrator upublicznił dane osobowe, ma obowiązek usunąć te dane osobowe, to - biorąc pod uwagę dostępną technologię i koszt realizacji - podejmuje rozsądne działania, w tym środki techniczne, by poinformować administratorów przetwarzających te dane osobowe, że osoba, której dane dotyczą, żąda, by administratorzy ci usunęli wszelkie łącza do tych danych, kopie tych danych osobowych lub ich replikacje.


Czas przechowywania danych

Pani/a dane osobowe będą przechowywane do czasu wycofania zgody lub do czasu wykonania Umowy, a następnie do upływu okresu przedawnienia roszczeń stron związanych z jej realizacją. Dane związane z analizą ruchu sieciowego gromadzone za pośrednictwem plików cookies oraz podobnych technologii mogą być przechowywane do momentu wygaśnięcia pliku cookie. Niektóre pliki cookie nigdy nie wygasają, w związku z tym czas przechowywania danych będzie równoważny z czasem niezbędnym administratorowi do zrealizowania celów związanych z gromadzeniem danych, jak zapewnienie bezpieczeństwa i analiza danych historycznych związanych z ruchem na stronie.

Zmiany w polityce prywatności

Stosownie do potrzeb możemy zmieniać i uzupełniać Politykę prywatności. O wszelkich zmianach lub uzupełnieniach poinformujemy Państwa poprzez zamieszczenie odpowiednich informacji na stronie https://www.justcarspremium.com/, a w przypadku istotnych zmian możemy wysłać także odrębne powiadomienia na wskazany przez Państwa adres e-mail.

JustCars Premium Rent

Samochody z klasą