wypożyczalnia aut Premium

Regulamin

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Niniejszy Regulamin (zwany dalej Regulaminem) określa szczegółowe warunki umów najmu a także zamówień i rezerwacji, samochodów zawieranych przez markę Just Cars Premium Rent, w ramach Wypożyczalni Samochodów w każdy sposób. Regulamin stosuje się do wszystkich w/w umów najmu, zamówień i rezerwacji chyba, że umowa stanowi inaczej.


2. Integralną częścią Regulaminu jest Cennik stanowiący Załącznik nr 1 (zwany dalej Cennikiem).


3. W razie sprzeczności umowy i Regulaminu strony związane są umową.


4. Strony:


a. Klient : Najemca (określony w umowie)


b. Wynajmujący: Upoważniony do zawierania umów przedstawiciel marki Just Cars Premium Rent (określony w umowie)

5. Najemcą samochodu i osobą uprawnioną do kierowania samochodem może zostać osoba, która ukończyła 18 lat, posiada ważny dowód osobisty (w przypadku obcokrajowca – ważny paszport) oraz posiada ważne i honorowane na terytorium RP prawo jazdy. Wymogi wskazane w niniejszym punkcie obowiązują przez cały okres trwania umowy najmu. W razie stwierdzenia niespełnienia przez Najemcę lub/ i osobę wskazaną w umowie najmu, jako kierowcę, wymogów wskazanych w niniejszym punkcie Wynajmujący będzie uprawniony do niezwłocznego odstąpienia od umowy najmu.


6. Samochód może być kierowany przez spełniającą wymogi określone w odpowiednio pkt. 5 Regulaminu osobę wskazaną w umowie najmu, jako kierowcę lub przez osobę upoważnioną pisemnie przez Wynajmującego do prowadzenia samochodu. Wynajęty samochód nie może być podnajęty lub odstąpiony innej osobie do używania bez uprzedniej pisemnej zgody Wynajmującego. Samochód nie może także zostać oddany przez Najemcę osobie niewymienionej w umowie najmu, jako kierujący pojazdem. Udostępnienie samochodu przez wynajmującego, innemu kierowcy bez pisemnej zgody wypożyczalni podlega karze pieniężnej w wysokości pełnej kwoty kaucji pobranej przed wynajmem.


7. W razie odwołania przez Najemcę upoważnienia dla osoby uprawnionej do prowadzenia pojazdu Najemca jest zobowiązany do niezwłocznego poinformowania Wynajmującego o tej zmianie. W wypadku zaniechania bezzwłocznego powiadomienia Najemca jest odpowiedzialny za szkodę, jaką poniósł Wynajmujący w związku z brakiem wiedzy o w/w odwołaniu upoważnienia.


8. Najemca zapewni, aby postanowienia Regulaminu lub / i umowy najmu dotyczące obowiązków Najemcy oraz zasad zachowania się w razie wypadku lub awarii samochodu były przestrzegane także przez osoby upoważnione przez niego lub Wynajmującego do kierowania samochodem pod rygorem odpowiedzialności Najemcy za ewentualne szkody poniesione przez wynajmującego, a także zapozna każdorazowo osobę kierującą pojazdem z obowiązkami związanymi z eksploatacją samochodu.


9. Czas trwania umowy jest ściśle określony przez datę wynajmu wskazaną w umowie lub datę przekazania pojazdu, wskazaną w Protokole zdawczo-odbiorczym (w zależności od tego, która data jest datą wcześniejszą chyba, że strony postanowią inaczej) i deklarowaną datę zwrotu. Po tym okresie Najemca zobowiązuje się do zwrotu samochodu Wynajmującemu w innym przypadku Najemca jest zobowiązany do zapłaty kary umownej w wysokości określonej w Cenniku za każdą dobę zwłoki w zwrocie przedmiotu najmu. W przypadku braku terminowego zwrotu samochodu, Wynajmujący upoważniony jest do odbioru samochodu, kluczyków, polisy, dokumentów pojazdu od Najemcy oraz do obciążenia Najemcy pełnymi kosztami poniesionymi w celu odbioru samochodu.

10. W przewidzianych Regulaminem wypadkach obciążenia karą umowną, Wynajmujący ma prawo żądać zapłaty odszkodowania uzupełniającego, jeżeli szkoda poniesiona przez Wynajmującego przewyższa wartość kary umownej.

OBOWIĄZKI NAJEMCY

Zasady użytkowania pojazdu. Wynajmujący nie bierze odpowiedzialności za uszkodzenia mechaniczne elementów samochodu, powstałe w wyniku niespełnienia przez Najemcę obowiązków wymienionych w niniejszym rozdziale.


11. W czasie użytkowania Najemca lub każdorazowa osoba kierująca pojazdem zobowiązane są do:


a. Posiadania przy sobie ważnych dokumentów, wymaganych przez kontrolę ruchu drogowego ważne i honorowane na terytorium RP prawo jazdy, dowód rejestracyjny, polisa OC, zaświadczenie o wynajęciu samochodu, zaświadczenie lekarskie, jeśli jest wymagane),


b. Zabezpieczenia samochodu i wyposażenia przed kradzieżą (każdorazowe zamykanie samochodu oraz włączanie wszystkich urządzeń antykradzieżowych; staranne zabezpieczenie poza pojazdem dokumentów oraz kluczyków, a także zdejmowanie panelu z radia i nie pozostawianie go w samochodzie),

c. Wykonywania własnym kosztem i staraniem obsługi codziennej samochodu (sprawdzanie i uzupełnianie oleju silnikowego, płynu chłodzącego, płynu hamulcowego, płynu do spryskiwaczy, sprawdzanie ciśnienia w ogumieniu i stanu ogumienia, działania świateł i innych elementów wpływających na prawidłowe i bezpieczne działanie pojazdu),


d. Stosowania w samochodach rodzaju paliwa zgodnie ze specyfikacją silnika, podaną w dowodzie rejestracyjnym oraz w dokumentacji technicznej pojazdu,

e. Utrzymywania samochodu w należytej czystości. – w tym w szczególności wynikające z transportu środków brudzących i o intensywnym zapachu f. Parkowania pojazdu na parkingach strzeżonych.

12. Przemieszczanie wynajętego pojazdu poza granicę RP jest dopuszczalne, pod warunkiem uprzedniego wyrażenia przez Wynajmującego w formie pisemnej zgody udzielonej na wniosek Najemcy. W przypadku naruszenia przez Najemcę zasad określonych w pkt. 14 Regulaminu Najemca będzie zobowiązany do zapłaty kary umownej w kwocie wskazanej w Cenniku, a w razie zajścia konieczności napraw bądź holowania samochodu poza granicami Najemcę będą obciążać ponadto wszelkie powstałe z tego tytułu koszty.


13.W szczególności zabrania się:

a. holowania innych pojazdów wynajmowanym samochodem,


b. przekraczania dopuszczalnej ładowności,


c. palenia tytoniu w samochodzie,


d. dokonywania w wynajętym samochodzie przeróbek czy innych zmian sprzecznych z jego właściwościami i przeznaczeniem bez zgody Wynajmującego.


e. przewożenia wewnątrz samochodu jakichkolwiek zwierząt.


f. niestosowania się do obowiązujących przepisów ruchu drogowego, w szczególności do przekraczania dozwolonej prędkości.


W przypadku naruszenia postanowień niniejszego punktu Najemca będzie zobowiązany do zapłaty kary umownej w wysokości określonej w Cenniku. W przypadku wprowadzenia w wynajętym samochodzie zmian, o których mowa w ppkt d) niniejszego punktu Wynajmujący zastrzega sobie prawo obciążenia Najemcy kosztami przywrócenia stanu poprzedniego oraz domagania się zapłaty za utratę wartości pojazdu spowodowaną przeróbkami.


14. Wynajmujący bądź inne osoby przez niego uprawnione, ma prawo do kontrolowania sposobu wykorzystania i stanu pojazdu oraz dokumentów Najemcy związanych z powyższymi okolicznościami, zaś Najemca ma obowiązek umożliwienia kontroli oraz udostępnienia dokumentów w wyznaczonym przez Wynajmującego czasie.

OPŁATY. 


15. Czynsz za najem naliczany jest za całą dobę. Opóźnienie zwrotu auta od 45 min do 3 trzech godzin, od wskazanego w umowie czasu zwrotu samochodu podlega naliczeniu opłaty dodatkowej w wysokości 250 PLN brutto. Opóźnienie w zwrocie samochodu powyżej 3 godzin od wskazanego w umowie czasu zwrotu auta, skutkuje dopłatą w wysokości 50% dobowego kosztu najmu.


15A. W przypadku, gdy deklarowana data zwrotu samochodu oddalona jest od daty wynajmu o ponad 30 dni Najemca wpłaca Wynajmującemu kwotę za pierwszy miesiąc oraz kwotę równowartą udziałowi własnemu jako depozyt. Kolejny czynsz za wynajem miesięczny Najemca zobowiązuje się płacić co miesiąc. Opóźnienie w płatności powyżej 3 dni (gdy środki wpłacone na poczet najmu zostaną wykorzystane poniżej poziomu depozytu – udziału własnego) powoduje rozwiązanie umowy i konieczność zwrotu samochodu.


16. Najemca wpłaca Wynajmującemu określoną kwotę na poczet wynajmu. Kwota ta jest rozliczana po wynajmie w zależności od powstałego całkowitego kosztu wynajmu. Strony ustalają 7 dniowy termin zapłaty lub zwrotu ewentualnych różnic.


17.W przypadku zabezpieczenia kwoty na poczet wynajmu w formie pre-autoryzacji na karcie kredytowej Wynajmujący wyraża zgodę na dokonanie transakcji sprzedaży poprzez dopełnienie preatoryzacji bez konieczności podpisu.


18. Zwrot za niewykorzystany czas wynajmu nie będzie możliwy.

18A. Opłata z dostarczenie/odbiór samochodu w wyznaczony miejscu prze klienta 150 PLN brutto.

18B. Opłata za podstweie samochodzu poza godzinami pay wypożyczalni oraz w weekend 250 PLN brutto

19B. Spóźnine

ZWROT LUB WYMIANA POJAZDU

19. Przedłużenie okresu najmu wymaga zgody Wynajmującego. Zamiar przedłużenia okresu najmu samochodu musi być zgłoszony, co najmniej na 24 godzin przed upływem terminu zwrotu.


20. Nie zwrócenie samochodu w ciągu 24 godzin od momentu zakończenia umowy najmu traktowane jest, jako przywłaszczenie samochodu (przestępstwo z art. 284 kodeksu karnego) i zgłoszone zostaje Policji. W wypadku zgłoszenia Policji przywłaszczenia samochodu Najemca będzie zobowiązany do zapłaty kary umownej w kwocie wskazanej w Cenniku.


21. Najemca zobowiązany jest do zwrócenia czystego samochodu z taką samą ilością paliwa, jaką otrzymał przy odbiorze samochodu. Za ewentualne braki paliwa lub konieczność czyszczenia samochodu Najemca uiszcza opłatę wg Cennika.


22. Niezwłocznie po dokonaniu zwrotu lub wymiany użytkowanego przez Najemcę samochodu albo po otrzymaniu przez Wynajmującego decyzji ubezpieczyciela o odmowie wypłaty odszkodowania Wynajmujący zastrzega sobie prawo do obciążenia Najemcy następującymi kosztami:


a. braków w wyposażeniu samochodu lub jego części opisanych w Protokole przekazania samochodu oraz odszkodowaniem za ponad normalne zużycie samochodu wewnątrz lub na zewnątrz,


b. szkód spowodowanych niewłaściwą eksploatacją samochodu lub zaniedbaniem Najemcy, a nie wynikających z ryzyk objętych polisą ubezpieczeniową (np. uszkodzone lusterka, popękane reflektory, drobne uszkodzenia elementów karoserii),


c. szkód rzeczywistych, nie zgłoszonych z chwilą ich zaistnienia lub w sytuacji, gdy Wynajmujący nie uzyska – mimo dołożenia należytej staranności – odszkodowania od swojego zakładu ubezpieczeniowego, a przyczyny skutecznej odmowy wypłaty odszkodowania są zawinione przez Najemcę,


d. likwidacji innych szkód oraz kosztami przywrócenia pojazdu do stanu odpowiadającemu normalnemu zużyciu w tym kosztów myjni i prania tapicerki


e. Odszkodowaniem za utratę wartości pojazdu na skutek wypadku w razie, gdy przyczyna wypadku była zawiniona lub częściowo zawiniona przez Najemcę, osobę kierującą pojazdem czy pasażera pojazdu albo za utratę wartości pojazdu w wyniku dokonania bez zgody Wynajmującego przeróbek czy innych zmian sprzecznych z właściwościami i przeznaczeniem pojazdu.


23. Najemca jest odpowiedzialny za brak części i wyposażenia jak również wynikłą z jego winy szkodę na skutek niewłaściwego użytkowania i zabezpieczenia samochodu oraz utraty dokumentów.


24. W przypadku zagubienia przez Najemcę: jednego z wymienionych elementów: dowodu, tablicy rejestracyjnej, polisy, kluczyków samochodu lub elementów wskazanych w Cenniku Najemca zostanie obciążony opłatami przewidzianymi w Cenniku.


SERWIS, PRZEGLĄDY, NAPRAWY

25. Najemca przyjmuje do wiadomości konieczność udostępnienia Wynajmującemu samochodu w celu wykonania przeglądu okresowego przy wskazaniach licznika kilometrów zgodnie ze wskazaniem komputera lub podanych na Protokole zdawczo-odbiorczym (tolerancja +/- 100 km), w miejscu i czasie uzgodnionym z Wynajmującym (w razie wątpliwości należy skontaktować się z Wynajmującym). W razie udostępnienia samochodu do wykonania przeglądu przy wyższych wskazaniach licznika kilometrów lub nieudostępnienia go w ogóle Najemca zostanie obciążony pełnymi kosztami przeglądu oraz będzie zobowiązany do wyrównania Wynajmującemu straty, jaką ten poniósł przez zaniedbanie Najemcy (np. utrata gwarancji na samochód, opłata wg Cennika).


26. Najemca nie jest upoważniony do zlecania napraw, poprawek, przeróbek, przeglądów ani innych czynności naprawczych i obsługowych wynajmowanego samochodu na koszt Wynajmującego, bez pisemnej zgody upoważnionego przedstawiciela Wynajmującego (chyba, że całkowity koszt tych czynności nie przekracza 50 PLN). W razie awarii, wypadku drogowego samochodu w okresie użytkowania pojazdu Najemca ma obowiązek niezwłocznie powiadomić o tym fakcie Wynajmującego oraz postępować zgodnie ze wskazówkami Wynajmującego. Jeżeli usterka może stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa ruchu drogowego lub doprowadzić do dalszego uszkodzenia samochodu zabrania się kontynuowania dalszej jazdy do czasu jej usunięcia. Najemca może naprawić samochód we własnym zakresie wyłącznie po uzyskaniu pisemnej zgody Wynajmującego odnośnie miejsca oraz zakresu naprawy. Wówczas zobowiązany jest do przedłożenia rachunków za wykonaną usługę, zwrotu wymienionych części oraz złożenia oświadczenia z opisem okoliczności powstania awarii.

27.Wynajmujący po stwierdzeniu zasadności dokonanej naprawy i braku winy Najemcy w przyczynach awarii zwraca wszystkie koszty udokumentowane fakturami wystawionymi tylko i wyłącznie na wynajmującego (pkt 4b).


USZKODZENIE, WYPADEK, KRADZIEŻ SAMOCHODU - PROCEDURA POSTĘPOWANIA.

28. W razie uszkodzenia pojazdu, wypadku, kradzieży samochodu, uszkodzenia samochodu w wyniku włamania lub innego czynu zabronionego Najemca zobowiązany jest do niezwłocznego zgłoszenia tego faktu Wynajmującemu, poprzez kontaktowanie się z Centrum Obsługi Klineta Just Cars Premium Rent oraz postępowania według otrzymanych instrukcji, w tym przede wszystkim wezwania Policji.


29.W Wypadku nie powiadomienia Wynajmującego o zdarzeniach wymienionych w pkt 28 w przeciągu 12 godzin, Najemca zostanie obciążony całkowitymi kosztami naprawy samochodu oraz innymi kosztami związanymi z naprawą, które poniesie Wynajmujący.

a. Najemca ponosi odpowiedzialność finansową za unieruchomienie samochodu z powodu konieczności naprawy szkody powstałej z winy najemcy. Najemca obciążony jest kosztem w wysokości dobowej opłaty za wynajem auta (cennik na stronie www) za każdy dzień postoju samochodu w serwisie.


OBOWIĄZKI WYNAJMUJĄCEGO

30. Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności za skody poniesione przez Najemcę na skutek awarii samochodu, uszkodzenia samochodu, wypadku, chyba, że szkoda została wyrządzona przez.


31. Wynajmujący, w wypadku unieruchomienia wynajmowanego samochodu na okres dłuższy niż 24 godziny, w miarę możliwości zapewni Najemcy samochód zastępczy. Wskazany przez Wynajmującego termin dostarczenia pojazdu zastępczego liczony jest od momentu uzyskania przez Wynajmującego informacji od Najemcy (osoby kierującej pojazdem) o wystąpieniu zdarzenia unieruchamiającego samochód lub od momentu stwierdzenia przez Wynajmującego, że unieruchomienie wynajmowanego samochodu potrwa dłużej niż 24 godziny (w zależności od tego, które z w/w zdarzeń następuje później). Do terminów wskazanych w zdaniu poprzednim nie wlicza się weekendów tj. okresu od godziny 20.00 w piątek do godziny 7.00 w poniedziałek oraz dni ustawowo wolnych od pracy liczonych od godziny 20.00 dnia poprzedniego do godziny 7.00 dnia następnego z zastrzeżeniem w/w czasokresu standardowego weekendu. Samochód zastępczy powinien w miarę możliwości mieć standard odpowiadający standardowi samochodu wynajętego. W wypadku, jeżeli samochód zastępczy posiada niższy standard wysokość czynszu ulega odpowiedniemu obniżeniu. Udostępnienie samochodu zastępczego, nie nastąpi w razie:


a. Wystąpienia choć jednego ze zdarzeń: utraty dowodu rejestracyjnego, polisy ubezpieczeniowej, kluczyków od samochodu, tablic(y) rejestracyjnej,


b. unieruchomienia wynajętego pojazdu poza terytorium RP.


UBEZPIECZENIE POJAZDÓW

32. Ilekroć w Regulaminie jest mowa o ,,opłacie w związku ze zdarzeniem” należy przez to rozumieć opłatę, którą Najemca winien uiścić na rzecz Wynajmującego w przypadku szkody, niezależnie od winy Najemcy i od wysokości odszkodowania otrzymanego przez Wynajmującego. Niezależnie od w/w opłaty Wynajmujący jest uprawniony do dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych.


33. Samochód posiada pełny zakres ubezpieczenia OC, AC zwalniające (z zastrzeżeniem postanowień dot. kary umownej oraz opłaty w związku ze zdarzeniem) Najemcę (osobę kierującą pojazdem) od odpowiedzialności w przypadku kolizji i kradzieży z wyjątkiem:


a. umyślnego działania,


b. uszkodzenia podczas prowadzenia w stanie po spożyciu alkoholu lub w stanie nietrzeźwym, po użyciu narkotyków lub środków psychotropowych oraz/lub bez ważnego prawa jazdy,


c. uszkodzenia pojazdu w razie przekroczenia dopuszczalnej prędkości, o co najmniej 30 km/godz. Albo też w razie dopuszczenia się innego rażącego naruszenia przepisów ruchu drogowego (Ubezpieczyciel zastrzega wówczas udział własny ubezpieczonego – franszyzę lub dochodzi do całkowitego wyłączenia odpowiedzialności ubezpieczyciela za szkodę),


d. przypadku, jeżeli kierowca zbiegł z miejsca wypadku,


e. Szkody powstałej, gdy osobą kierującą była osoba nieupoważniona przez Wynajmującego do prowadzenia samochodu,


f. Szkody całkowitej, rozliczanej w ciężar polisy Auto Casco oraz kradzieży samochodu z wyłączeniem pkt 39 ppkt h. Oraz ppkt i. Regulaminu (Najemca zostanie obciążony opłatą administracyjną w związku ze zdarzeniem zgodnie z załączonym cennikiem),


g. wszystkich szkód objętych polisą Auto Casco (Najemca zostanie obciążony opłatą administracyjną w związku ze zdarzeniem, zgodnie z załączonym Cennikiem),


h. Kradzieży samochodu, w wyniku, której zginęły kluczyki lub/i dowód rejestracyjny skradzionego samochodu – całkowity koszt ponosi Najemca,


i. kradzieży samochodu, w którym nie zostały uruchomione wszystkie zamontowane w nim urządzenia antykradzieżowe – całkowity koszt ponosi Najemca,


j. Włamania, w wyniku którego skradziono radio wraz z panelem – całkowity koszt ponosi Najemca,


k. innych szczególnych przypadków wynikających z ogólnych warunków umów ubezpieczeniowych lub z polis.

W w/w przypadkach szkody pokrywane są całkowicie lub częściowo przez Najemcę. Najemca jest zobowiązany zapoznać się z postanowieniami polisy, ogólnymi warunkami umów ubezpieczenia samochodu oraz zmianami w ogólnych warunkach umów ubezpieczenia samochodu i przestrzegać zawartych w warunkach postanowień, a w przypadku udostępnienia pojazdu – ponadto poinstruować osobę kierującą pojazdem o obowiązkach wynikających z w/w dokumentów – pod rygorem odpowiedzialności za wyrządzoną szkodę.


34. Samochody mogą być ubezpieczone od Odpowiedzialności Cywilnej w ruchu zagranicznym (tzw. Zielona Karta). Ubezpieczenie to może być wydane po zgłoszeniu faktu wyjazdu za granicę Wynajmującemu przez Najemcę minimum na 24 godziny przed rozpoczęciem wynajmu.


POSTANOWIENIA DODATKOWE, DOTYCZĄCE ZAMÓWIEŃ/REZERWACJI

35. Rezerwacją nazywane jest zamówienie złożone osobiście, telefonicznie, mailowo lub za pośrednictwem systemu rezerwacyjnego dostępnego na stronie internetowej, potwierdzone na jeden ze sposobów:

a. Dokonanie pre-autoryzacji na karcie kredytowej

b. Wpłata ustalonej kwoty na poczet najmu.

36. W przypadku odwołania rezerwacji przez Najemcę w terminie nieprzekraczającym 30 dni do daty planowanego wynajmu, zostanie on obciążony kosztem anulowania rezerwacji w wysokości 25% całkowitego przewidywalnego kosztu wynajmu lub kwotą 300 PLN w zależności, która kwota jest większa. W przypadku późniejszego odwołania rezerwacji Klient zostanie obciążony całkowitym kosztem planowanego wynajmu.

37. Wynajmujący zapewni w miarę możliwości zarezerwowany samochód lub podobny w tej samej klasie. Jeżeli nie będzie to możliwe odpowiedzialność Wynajmującego ogranicza się do zwrotu wpłaconej kwoty w przeciągu 7 dni od daty planowanego wynajmu.

CENNIK, KARY UMOWNE (ZAŁĄCZNIK NR. 1)

A. Brak dowodu rejestracyjnego, polisy ubezpieczeniowej, tablicy rejestracyjnej lub naklejki rejestracyjnej na szybie – 500 PLN


B. Brak dokumentów technicznych (Książka Gwarancyjna, Instrukcja Obsługi) – 1000 PLN


C. Uzupełnienie brakującego paliwa – koszt paliwa + 50 PLN


D. Demontaż części wyposażenia samochodu lub dokonanie innych przeróbek czy zmian bez zgody Wynajmującego – 1000 PLN kara umowna


E. Brak części wyposażenia samochodu niewymienionych w cenniku opłata wg cennika producenta + 40%


F. Utrata gwarancji na samochód z winy Najemcy (osoby kierującej pojazdem) – 10 000 PLN


G. Palenie tytoniu w samochodzie – 1000 PLN kara umowna


H. Przewożenie zwierząt wewnątrz samochodu – 1000 PLN kara umowna

I. Zgubienie kluczyka lub trwałe uszkodzenie kluczyka do samochodu klient ponosi odpowiedzialność finansową w kwocie 8000 PLN brutto

Dodatkowo, klient zostanie obciążony kosztami związanymi z wyrobieniem i zaprogramowaniem nowego kluczyka, które zostaną rozliczone na podstawie Faktury VAT od wykonawcy.

Klient zostanie również obciążony karą za każdy dzień przestoju auta w wysokości 50% od wartości brutto dobowego najmu*

*Opłata naliczana jest na podstawie cennika dostępnego na stronie www.justcarspremium.com oraz taryfy odpowiadającej ilości dni w przestoju. 

JustCars Premium Rent

Samochody z klasą